مدل‌های مختلفی از یک ترانزیستور وجود دارد. با این حال معروف‌ترین نوع ترانزیستور‌ها تحت عنوان «ترانزیستور پیوندی دوقطبی» (BJT) شناخته می‌شوند.

با توجه به شکل بالا، این نوع از ترانزیستور‌ها دارای سه‌ قطب «بیس» (Base)،‌ «کالکتور» (Collector) و «اِمیتر» (Emitter) هستند. هم‌چنین ساختمان آن‌ها به‌ دو صورت NPN و PNP شناخته می‌شوند. تصویر زیر نماد استفاده شده برای یک ترانزیستور NPN را در مدار نشان می‌دهد. در ادامه بیشتر در مورد مفاهیم NPN و PNP بحث خواهیم کرد. در نماد‌های استفاده شده برای نشان دادن ترانزیستور در مدار، از b ،e ،c به‌منظور نشان داده پایه‌های کلکتور، امیتر و بیس استفاده می‌شود.

ترانزیستور NPN چگونه کار می‌کند؟

ترانزیستورها از ویژگی موادی تحت عنوان نیمه‌رساناها استفاده می‌کنند. با برقراری جریان از پایه بیس به سمت امیتر، جریانی از کالکتور به سمت اِمیتر نیز ایجاد می‌شود.

نحوه کارکرد ترانزیستور PNP

نوع دیگری از ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی، ترانزیستور PNP است. پایه‌های این ترانزیستور نیز مشابه با ترانزیستور NPN،‌ به‌صورت زیر هستند.

  • بیس
  • کلکتور
  • امیتر

در ترانزیستور PNP، جریان عکس ترانزیستور NPN است. در حقیقت به‌منظور روشن کردن PNP، بایستی جریانی الکتریکی از پایه امیتر به سمت بیس ایجاد شود. با ایجاد چنین ولتاژی بین پایه بیس و امیتر، جریانی الکتریکی از امیتر به سمت کلکتور ایجاد خواهد شد. توجه داشته باشید که جریان ایجاد شده بین امیتر و کلکتور، به نسبت جریان اولیه بین امیتر و بیس، بیشتر خواهد بود.